Veiligheid en privacy

Veiligheid en privacy

Intern vertrouwenspersoon
Ellen den Hartogh en Sandra van Valkengoed zijn onze intern vertrouwenspersonen op school. Wil je in vertrouwen ergens over praten, dan kun je Ellen of Sandra altijd benaderen. Dit geldt voor kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers. Je kunt Ellen en Sandra bereiken door ze aan te spreken, te bellen naar school, een e-mail te sturen (e.denhartogh@kpoa.nl, s.valkengoed@kpoa.nl) of een briefje te doen in de daarvoor bestemde brievenbus. Deze hangt in de keuken tegenover het IB kantoor. Je kunt de brievenbus herkennen aan de foto's van de vertrouwenspersonen.

Veiligheidsplan
Het schoolveiligheidsplan is een uitvloeisel en nadere concretisering van het Arbo-beleid. Het plan gaat in op de problematiek rond agressie en geweld. Dit plan met preventieve maatregelen heeft als doel agressie en geweld zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast bevat het plan concrete afspraken, waarin staat aangegeven hoe te handelen als zich toch incidenten m.b.t. agressie en geweld voordoen.

Privacy binnen onze stichting KPOA
Stichting KPOA verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens. Stichting KPOA vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Stichting KPOA is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.

Klachten
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. In eerste instantie kunt u problemen met leerkrachten binnen de school bespreken en met elkaar zoeken naar een passende oplossing. Komt u niet tot een goede oplossing dan kunt u de zaak voorleggen aan de schoolleiding. Als ook die weg naar uw idee niet tot een bevredigende afronding leidt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het bestuur van de stichting. Dat kunt u doen door het indienen van een schriftelijke klacht gericht aan het College van Bestuur (CvB). Het CvB legt de klacht dan voor aan een klachtenadviescommissie. Deze adviescommissie bestaat uit ouders en leerkrachten die ook lid zijn van de GMR en wordt voorgezeten door één van de beleidsmedewerkers. Voor meer informatie over de procedure rond klachten kunt u onze klachtenregeling raadplegen. Als u na behandeling van uw klacht binnen KPOA niet tevreden bent over de aandacht die aan uw bezwaren besteed is, kunt u een beroep doen op de landelijke klachtenregeling. Hans van Holland en Sonja Deutz zijn de externe vertrouwenspersonen voor KPOA. Beide zijn bereikbaar via: e-mail: evp@cedgroep.nl, telefoonnummer 010-4071599.

Schorsen en verwijderen
Leerlingen kunnen, in uitzonderlijke situaties, van school worden gestuurd: schorsing (tijdelijk) of  verwijdering (voorgoed). Wij streven er als school, in samenwerking met u als ouders/verzorgers, uiteraard naar om het niet zover te laten komen. In voorkomend geval wordt altijd gehandeld conform het protocol ‘schorsen en verwijderen’ dat door KPOA is opgesteld. U kunt dit protocol hier lezen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief