Ondersteuning 2e leerlijn (Lefland)

Lefland

Voor wie is Lefland bedoeld?
Lefland is bedoeld voor kinderen die hoogbegaafd zijn, in de klas passende uitdaging krijgen en daarnaast behoefte hebben aan een andere manier van leren. Het compacten en verrijken in de groep is niet toereikend. Daarnaast biedt dit contactmoment de gelegenheid om gelijkgestemden te ontmoeten. Lefland is toegankelijk voor kinderen van groep 4 tot en met groep 8 uit Amersfoort en omgeving. Voor groep 8 duurt Lefland tot de voorjaarsvakantie.

Om in aanmerking te komen voor deelname aan Lefland, moet er op enigerlei wijze een indicatie zijn dat het kind extra ondersteuning nodig heeft (bijvoorbeeld middels een intelligentie onderzoek of het Digitaal Handelingsprotocol). Plaatsing gebeurt altijd in overleg tussen de scholen.

Aanbod in Lefland
In Lefland werken kinderen van verschillende leeftijden aan rijke leeractiviteiten zoals projecten en onderzoeksopdrachten met als doel om verschillende denk- en leerstrategieën te leren gebruiken. Tijdens het werken aan de opdrachten leren de kinderen vaardigheden, zoals onderzoeken, presenteren, reflecteren en feedback geven. Met het digitale programma Languagenut wordt Spaans geleerd.

In Lefland wordt gewerkt aan leerdoelen met betrekking tot kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Het bepalen van het persoonlijke leerdoel gebeurt in samenspraak met het kind, de leerkracht van de thuisgroep en de ouders.

Alle informatie over de inhoud en opzet van Lefland kunt u vinden in de folder die u hier kunt downloaden.

Praktische informatie

Voor deelname aan Lefland wordt een vergoeding gevraagd. Deze bedraagt € 25,- per dagdeel en worden betaald door de thuisschool. Bij tussentijds beeindigen van de deelname, worden de kosten van de gehele periode in rekening gebracht. Aanmelding voor Lefland gebeurt door de thuisschool. Kinderen nemen voor een heel jaar deel, voor één dagdeel per week. Plaatsing is mogelijk na de zomervakantie en na de voorjaarsvakantie.

Taxonomie van Bloom
Om aan de criteria voor een rijke leeractiviteit te voldoen, is door bij het ontwikkelen van lessen of projecten vragen en opdrachten op te nemen die een beroep doen op verschillende denk- en leerstrategieen. De verschillende denk- en leerstrategieen zijn weergegeven in de Taxonomie van Bloom, waarin zes onderdelen worden onderscheiden: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. De onderdelen dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar een beroep op wordt gedaan. Er wordt hiermee geen volgorde voorgeschreven waarin een bepaald niveau aan bod zou moeten komen. Bij een rijke leeractiviteit worden in ieder geval meerdere niveaus aangesproken.

6.Creeren
Nieuwe ideeën, producten of gezichtspunten genereren.
Ontwerpen, maken, plannen, produceren, uitvinden, bouwen.
5. Evalueren
Motiveren of rechtvaardigen van een besluit of gebeurtenis.
Controleren, hypothetiseren, bekritiseren, experimenteren, beoordelen.
4. Analyseren
Informatie in stukken opdelen om de verbanden en relaties te onderzoeken.
Vergelijken, organiseren, uit elkaar halen, ondervragen, vinden.
3. Toepassen
Informatie in een andere context gebruiken.
Bewerkstelligen, uitvoeren, gebruiken, toepassen.
2. Begrijpen
Ideeën of concepten uitleggen.
Interpreteren, samenvatten, hernoemen, classificeren, uitleggen.
1. Onthouden
Informatie herinneren.
Herkennen, beschrijven, benoemen.