Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Rol van de MR
De Medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van ouders, kinderen en personeelsleden. Dit doen wij door (gevraagd en ongevraagd) positief kritisch mee te denken over het beleid en besluitvorming binnen de school. Hiervoor heeft de MR, afhankelijk van het onderwerp, informatie-, advies- en instemmingsbevoegdheid. De MR doet dit vanuit de filosofie dat we samen, ouders en personeel, het beste resultaat boeken voor onze kinderen.
 
Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?
In de MR is zowel het personeel als de ouders/verzorgers vertegenwoordigd.
 
De oudergeleding bestaat uit:
- Cynthia de Wit (secretaris)
- Leon Vastenburg
 
De personeelsgeleding bestaat uit:
- Anouk Eijbergen (notulist)
- Wilber Eenhuizen
- Colinda de Roo-Grevengoed (voorzitter)
 
De MR-vergaderingen vinden ongeveer 6 keer per schooljaar plaats op maandagavond en starten om 19.00 uur. We werken met verschillende vaste agendapunten. De vaste agendapunten bestaan uit:
- Schoolontwikkeling (thema's schoolplan)
- Wat speelt er bij ouders/verzorgers, kinderen en medewerkers?
- Financiën
- Diversen

Medio 2019 is er een nieuw schoolplan opgeleverd, waarin de koers voor de jaren 2019 - 2023 is vastgelegd. Tijdens de MR-vergaderingen nodigen we ouders/verzorgers uit om mee te praten over een onderwerp met betrekking tot realiastie van het schoolplan. U bent dus van harte uitgenodigd om de vergaderingen bij te wonen, ook al bent u geen lid van de MR. Onderwijs maken we samen! De vergaderdata vindt u in de activiteitenkalender.

Jaarverslag 2022-2023 In dit verslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar ze zich het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden.

Contact met de MR?
Heeft u een vraag voor de MR? Of wilt u iets met de MR bespreken? Dan kunt u altijd bij één van de MR leden terecht. U kunt ook een mail sturen naar de MR: mrdelangenoord@kpoa.nl
 
 
 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief