Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Rol van de MR
De Medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van ouders, kinderen en personeelsleden. Dit doen wij door (gevraagd en ongevraagd) positief kritisch mee te denken over het beleid en besluitvorming binnen de school. Hiervoor heeft de MR, afhankelijk van het onderwerp, informatie-, advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR doet dit vanuit de filosofie dat we samen (ouders en leerkrachten) het beste resultaat boeken voor onze kinderen.
 
Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?
In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.
 
De oudergeleding bestaat uit:
  • Guido Versteeg
  • Michel van der Sluis (voorzitter)
  • Vacature
De personeelsgeleding bestaat uit:
  • Bernadette Post
  • Wilber Eenhuizen
  • Colinda Grevengoed

De MR-vergaderingen vinden ongeveer 6 keer per schooljaar plaats op maandagavond en starten om 19.15 uur. We werken met verschillende vaste agendapunten, met daarnaast per avond een speciaal thema. De vaste agendapunten bestaan uit:
- Wat speelt er op school?
- Wat speelt er bij ouders en leerlingen?
- Update financiën

Daarnaast hebben we de volgende speciale thema's:
5 november - Begroting 2019
21 januari - Kwaliteit van het onderwijs
18 maart - Realisatie jaarplannen 2018 - 2019 en schoolplan 2019 - 2023
27 mei - Schooljaar 2019 - 2020
1 juli - Evaluatie schooljaar 2018 - 2019

Medio 2019 wordt er een nieuw schoolplan opgeleverd, waarin de koers voor de jaren 2019 - 2023 wordt vastgelegd. Tijdens de MR-vergaderingen van dit schooljaar nodigen we ouders/verzorgers uit om mee te praten over een specifiek onderwerp met betrekking tot schoolplanontwikkeling. Dit gaat bijvoorbeeld over de sterktes en ontwikkelpunten van De Langenoord en over de doelen die we voor de komende jaren op verschillende vlakken willen realiseren. We hopen op deze manier veel input van ouders te krijgen in het kader van school(plan)ontwikkeling. U bent dus van harte uitgenodigd om de vergaderingen bij te wonen. Onderwijs maken we samen!

Contact opnemen met de MR?
Heeft u een vraag voor de MR? Of wilt u iets met de MR bespreken? Dan kunt u altijd bij één van de MR leden terecht. U kunt ook een mail sturen naar de MR op: mrdelangenoord@kpoa.nl
 
 
 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief