Onderwijs en ondersteuning

Onderwijs en ondersteuning

Ieder kind van de Langenoord telt! Dit is niet alleen wat we zeggen, maar ziet u ook terug in wat we doen. In de groep stemt de leerkracht zijn handelen af op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van ieder kind, zodat iedereen de gestelde doelen kan bereiken. Soms heeft een kind en/ of de leerkracht hier aanvullende ondersteuning bij nodig in of buiten de groep. Dit doen we door het inzetten van intensieve kortdurende interventies, zodat het kind de doelen alsnog kan bereiken. 
Wij hebben onze organisatie dusdanig ingericht dat ieder kind deze passende ondersteuning krijgt, mocht dit nodig zijn. Dat betekent dat we zowel aanvullende ondersteuning bieden voor meer- en hoogbegaafden in Lefland, als aanvullende ondersteuning op de kernvakken: lezen, spelling, taal en rekenen. Ook op sociaal emotioneel gebied stemt de leerkracht zijn handelen altijd in eerste instantie in de groep af en zal interne expertise betrokken worden bij een ondersteuningsvraag. Mocht echter blijken dat aanvullende ondersteuning nodig is, dan wordt externe expertise betrokken.

Mocht het kind vanuit de aanvullende ondersteuning onvoldoende tot succeservaring en ontwikkeling komen, dan kunnen wij, samen met de ouders/ verzorgers, Samenwerkingsverband de Eem betrekken om externe expertise in te zetten. Mocht het externe expertise betreffen voor slechthorende- en dove kinderen dan betrekken wij onze partner Auris. Voor slechtziende- en blinde kinderen betreft dit Bartiméus.
Uitgangspunt in ons handelen is dat wij altijd een onderzoekende houding aan zullen nemen. Samen met ouders/verzorgers, kind en team onderzoeken wat passend is voor het kind en daar blijven wij ons handelen continu op afstemmen.

De ondersteuning is geheel gebaseerd op de zeven uitgangspunten van Handelingsgericht werken (HGW):
1. Ons handelen is doelgericht.
2. Het gaat om wisselwerking en afstemming tussen kind, onderwijs en opvoeding.
3. Onderwijsbehoeften staan centraal.
4. Leerkrachten maken het verschil, ouders/verzorgers doen er evenzeer toe.
5. Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers zijn van groot belang.
6. De betrokkenen werken constructief samen.
7. De werkwijze is systematisch en transparant.

In onderstaande afbeelding hebben wij onze ondersteuningsstructuur gevisualiseerd.

Ondersteuningsstructuur