Veiligheid

Veiligheid

Veiligheidsplan
Het schoolveiligheidsplan is een uitvloeisel en nadere concretisering van het Arbo-beleid. Het plan gaat in op de problematiek rond agressie en geweld. Dit plan met preventieve maatregelen heeft als doel agressie en geweld zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast bevat het plan concrete afspraken, waarin staat aangegeven hoe te handelen als zich toch incidenten m.b.t. agressie en geweld voordoen.

Klachten
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. In eerste instantie kunt u problemen met leerkrachten binnen de school bespreken en met elkaar zoeken naar een passende oplossing. Komt u niet tot een goede oplossing dan kunt u de zaak voorleggen aan de schoolleiding. Als ook die weg naar uw idee niet tot een bevredigende afronding leidt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het bestuur van de stichting. Dat kunt u doen door het indienen van een schriftelijke klacht gericht aan het College van Bestuur (CvB). Het CvB legt de klacht dan voor aan een klachtenadviescommissie. Deze adviescommissie bestaat uit ouders en leerkrachten die ook lid zijn van de GMR en wordt voorgezeten door één van de beleidsmedewerkers. Voor meer informatie over de procedure rond klachten kunt u onze klachtenregeling raadplegen. Deze is hier te lezen. Als u na behandeling van uw klacht binnen KPOA niet tevreden bent over de aandacht die aan uw bezwaren besteed is, kunt u een beroep doen op de landelijke klachtenregeling.

Schorsen en verwijderen
Leerlingen kunnen, in uitzonderlijke situaties, van school worden gestuurd: schorsing (tijdelijk) of  verwijdering (voorgoed). Wij streven er als school, in samenwerking met u als ouders/verzorgers, uiteraard naar om het niet zover te laten komen. In voorkomend geval wordt altijd gehandeld conform het protocol ‘schorsen en verwijderen’ dat door KPOA is opgesteld. U kunt dit protocol hier lezen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief